Werkwijze psychologische behandeling

Aanmelding

Je kunt direct, of na verwijzing door de huisarts of behandelend arts contact opnemen met mij voor het maken van een afspraak. Indien je je wilt aanmelden voor een kosteloos kennismakingsgesprek ontvang je per e-mail een bevestiging van de afspraak.

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij er kort op je klachten en de hulpvraag wordt ingegaan. Vervolgens krijg je uitleg over de te verwachten procedure en behandeling. Als je je prettig voelt bij mij en wil gaan starten met de behandeling ontvang je formulieren met informatie over de tarieven, de algemene voorwaarden en de algemene betalingsvoorwaarden. Bovendien wordt er dan de tweede afspraak ingepland: de intake.

Intake

Voorafgaand aan de intake krijg je de behandelovereenkomst en één of meer vragenlijsten per e-mail thuisgestuurd. Deze kan je thuis invullen en dienen retour gezonden te zijn vóór aanvang van de intake. Tijdens het intakegesprek wordt de behandelovereenkomst door ons beiden geparafeerd en ondertekend. Bij behandeling van kinderen onder de 16 jaar dient één van de ouders/verzorgers te tekenen.

Tijdens het intakegesprek wordt een zo compleet mogelijk beeld van jouw problematiek in kaart gebracht. Hierbij wordt er aan de hand van de door jou ingevulde vragenlijst uitgebreid ingegaan op je klachten en je levenssituatie. Voor nader onderzoek kunnen er aanvullende vragenlijsten afgenomen worden. Het kan voorkomen dat er een tweede gesprek nodig is. Vervolgens stel ik samen met jou een plan van aanpak op: het behandelplan. Dit plan kan van tijd tot tijd worden bijgesteld.

Doorverwijzing

Soms blijkt bij de start of tijdens de behandeling dat de klachten buiten mijn expertise liggen. Na overleg met jou word jij, of via de huisarts, of direct naar een gespecialiseerde instelling doorverwezen.

Behandelplan

Op basis van de intake en de resultaten van de vragenlijsten wordt samen met jou een behandelplan opgesteld. Hierin staat kort een omschrijving van je situatie. Daarnaast worden onder andere ook je hulpvraag en je behandeldoelen omschreven.

Behandelfase

Na de intake en het opstellen van het behandelplan, volgt de behandeling. Hierin wordt gewerkt aan het doel dat je wilt bereiken. In de behandeling wordt met name gebruik gemaakt van technieken uit de positieve psychologie, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, welbevindentherapie en mindfulness. De behandeling bestaat onder andere uit uitleg, het verwerven van inzicht en het aanleren van nieuwe vaardigheden.
De behandeling heeft het beste resultaat als je ook tussen de sessies door bezig bent met de aandachtspunten of oefeningen. Vandaar dat je regelmatig na een sessie een e-mail krijgt met een samenvatting van de sessie en de aandachtspunten.
Ik heb een holistische aanpak: behalve naar de psychologische problematiek wordt er ook altijd aandacht besteed aan het lichaam en de ademhaling.

Tijdsuur consult

Een consult duurt gemiddeld een uur. Telefonische consulten worden per kwartier berekend.

Rapportages

Verwijzingen vinden doorgaans plaats door je huisarts of behandelend arts. Rapportage aan hen en eventuele derden vindt alleen plaats indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit wordt in het intakegesprek met je besproken en kan je aangeven op de behandelovereenkomst.
Op een aantal momenten (tijdens het intakegesprek of tijdens de behandeling) kan je ook worden verzocht om vragenlijsten in te vullen om je klachten en veranderingen hierin in beeld te brengen. De uitkomsten hiervan worden door mij vertrouwelijk behandeld en toegevoegd aan je dossier.

Vergoeding

In de polisvoorwaarden van je ziektekostenverzekering staat omschreven of en op welke voorwaarden je in aanmerking komt voor vergoeding van psychologische hulpverlening. Indien dit niet duidelijk is word je sterk aangeraden om informatie op te vragen bij je zorgverzekeraar om vast te stellen voor welke vergoeding je in aanmerking komt, de hoogte van de eigen bijdrage per sessie, de hoogte van je eigen risico, e.d., zodat je voordat je gaat starten met de behandeling een helder beeld hebt van de te verwachten kosten. Let op: soms kan de behandeling ook onder “alternatieve zorg” vallen.
Je dient zelf de kosten bij je zorgverzekering te declareren. Ook wanneer je de kosten (nog) niet vergoed hebt gekregen van de zorgverzekeraar, voldoe je eerst de kosten aan mij.

Tarieven

Indien je na het kennismakingsgesprek besluit te gaan starten met de behandeling, ontvang je een tarievenlijst. Tevens staan de tarieven vermeldt in de behandelovereenkomst en op de Website. Indien de tarieven wijzigen word je hiervan tijdig in kennis gesteld.

No-show tarief

Soms kan het voorkomen dat je noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. In geval van verhindering dien je je afspraak 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch of per e-mail af te zeggen of te verplaatsen. Bij annulering later dan 24 uur wordt 50% van de factuurprijs in rekening gebracht.

Registraties

Ik ben lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze lidmaatschappen betekenen dat ik gebonden ben aan de kwaliteitscriteria en de beroepscode van deze instanties. Hierin staan verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid hoog in het vaandel. Een inkijkexemplaar van de beroepscode voor psychologen is in de praktijk aanwezig en deze kan je, indien gewenst, inzien.

Privacy / geheimhouding en dossier

Alle informatie die je mondeling en/of schriftelijk geeft wordt als vertrouwelijk behandeld en valt onder mijn geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht valt onder je rechten die vermeld staan in wetten zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). In deze wetten zijn de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten vastgelegd.
Ik zal alleen informatie aan derden geven wanneer je daar schriftelijk toestemming voor geeft. Ik mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. In de behandelovereenkomst wordt van jou een akkoordverklaring gevraagd dat de informatie gebruikt mag worden tijdens vertrouwelijk intercollegiaal overleg, intervisie en supervisie.
Je dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn en wordt daarna vernietigd. Je bent gerechtigd het dossier eerder te laten vernietigen. Je dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen.

Waarborgen en klachten

Het is voor mij van groot belang dat je tevreden bent over de zorg en dienstverlening. Indien je toch niet tevreden bent hoop ik dat je mij dat gelijk meldt. Je kunt erop vertrouwen dat je klacht zeer serieus genomen wordt en er zorgvuldig samen met jou naar een oplossing gezocht zal worden.
Mocht de afhandeling van je klacht niet tot het door jou gewenste resultaat leiden, dan kan je overwegen een klacht in te dienen bij de NFG en/of RBCZ.
https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Aansprakelijkheid

Mijn beroepsaansprakelijkheid is uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.