Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback en Cliënt.

Artikel 2
Voor aanvang van de behandeling heeft Cliënt contact opgenomen met de zorgverzekering. Cliënt heeft een helder beeld van de te verwachten kosten. Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback is geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Artikel 3
Cliënt declareert zelf de kosten bij zijn/haar zorgverzekering. Indien Cliënt geen machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, voldoet Cliënt binnen 14 dagen de gedeclareerde kosten aan Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback, ook wanneer Cliënt deze kosten (nog) niet vergoed heeft gekregen van de zorgverzekeraar.

Artikel 4
Voldoet Cliënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan zijn/haar verplichtingen, dan is Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel deze door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5
Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van Cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 6
Bij betalingsachterstand is Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback gerechtigd, tenzij dit onoverkomelijk nadelig is voor het verloop van de behandeling, verdere behandeling op te schorten totdat Cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7
Afspraken dienen bij verhindering 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch of per email geannuleerd te worden. Bij annulering later dan 24 uur wordt 50% van de factuurprijs in rekening gebracht.

Artikel 8
Bij tussentijdse prijswijzigingen gelden de nieuwe tarieven en niet de tarieven die in de behandelovereenkomst staan. Cliënt wordt bij eventuele prijsstijgingen hier van te voren over ingelicht.